Voorbeeld businessplan

Voor een goede bedrijfsorganisatie is richting nodig. Die richting wordt veelal vertaald naar een plan met doelstellingen. Met andere woorden: de doelstellingen en de
gewenste tactische en strategische ontwikkeling (ontwikkeling op de korte en lange termijn) van de organisatie moeten duidelijk zijn. Deze vormen namelijk de basis voor
het inzicht van leidinggevenden en medewerkers in verwachtingen, in welke prestaties ze moeten leveren en in welke werkzaamheden ze daarvoor moeten verrichten.
Veel organisaties werken met een zogenoemd hoofdplan, dat is samengesteld door het topmanagement, meestal in samenwerking met het middle management. Een hoofdplan kent vele benamingen, bijvoorbeeld businessplan, beleidsplan, ondernemingsplan of strategisch plan. Elke organisatie kiest haar eigen benaming. Ook de inhoud varieert sterk per organisatie. Er zijn geen vaste regels die bepalen hoe een businessplan opgebouwd moet zijn.
Het businessplan maakt duidelijk waar de organisatie nu staat (huidige analyse), waar zij terecht wil komen (bedrijfsdoelen) en via welke koers zij daar wil komen (strategie).
Ook is duidelijk welke ambitie de organisatie heeft, hoe zij haar eigen toekomst ziet (visie) en vanuit welke idealen en basisprincipes zij werkt (missie).

De koers die de organisatie uitzet op de korte, middellange en lange termijn (operationele, tactische en strategische plannen), wordt concreet en helder gemaakt aan de hand van beleid. Het beleid geeft dus aan via welke ‘spelregels’ de operationele, tactische en strategische plannen worden uitgevoerd om uiteindelijk de bedrijfsdoelen te kunnen realiseren.

Enkele voorbeelden van zulke spelregels:
– Er mag geen gebruikgemaakt worden van kinderarbeid.
–  Ons product bevindt zich in het hogere segment. Daarin willen wij ons sterk  positioneren, dus we richten onze marketingactiviteiten specifiek op deze doelgroep (en niet op andere doelgroepen).
– Duurzaam op alle gebieden, dus ook binnen de eigen werkomgeving. Bijvoorbeeld afval scheiden.
– Voor de veiligheid van onze productieafdeling moet specifiek aan bijvoorbeeld de volgende voorwaarden worden voldaan: helm op, schoenen dragen met stalen neuzen.

Het belangrijkste van doelstellingen is dat deze de aandacht richten. Ze geven richting aan activiteiten en brengen de energie van medewerkers in de gewenste richting. Een
doelstelling moet duidelijk maken wat van de medewerkers wordt verwacht. Het is de bedoeling dat de doelstellingen van de medewerker bijdragen aan de afdelingsdoelstellingen. En de afdelingsdoelstellingen moeten op hun beurt bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.
Om doelstellingen duidelijk en helder te formuleren, zijn zij opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Hoe duidelijker of concreter een doelstelling omschreven is, hoe
beter u weet wat van u verwacht wordt.

Succesvolle doelomschrijvingen zijn SMART geformuleerd. De afkorting SMART staat voor de eigenschappen waaraan de formulering van doelen moet voldoen:

Specifiek  Doelen dienen zo te worden omschreven dat ze maar op één manier kunnen worden geïnterpreteerd.
Meetbaar  Om achteraf te kunnen vaststellen of doelen daadwerkelijk zijn behaald, moeten deze objectief kunnen worden gemeten.
Ambitieus/Acceptabel  Uitdagende doelen leggen de lat op het juiste niveau.
Realistisch  Doelen moeten uitdagend én haalbaar zijn binnen het vooraf vastgestelde tijdsbestek.
Tijdgebonden  Zonder een concrete planning kunnen resultaten niet op tijd worden behaald en kan niet worden vastgesteld of doelen volledig gerealiseerd zijn.